Dejiny Eur Py: Antika, Dejiny Eur Pskej Nie, Dejiny Rska, Sv T R Mska R A, Zaniknut T Ty Eur Py, Ierna Smr , Esko-Slovensko Source Wikipedia

ISBN: 9781232992578

Published: August 10th 2011

Paperback

26 pages


Description

Dejiny Eur Py: Antika, Dejiny Eur Pskej Nie, Dejiny Rska, Sv T R Mska R A, Zaniknut T Ty Eur Py, Ierna Smr , Esko-Slovensko  by  Source Wikipedia

Dejiny Eur Py: Antika, Dejiny Eur Pskej Nie, Dejiny Rska, Sv T R Mska R A, Zaniknut T Ty Eur Py, Ierna Smr , Esko-Slovensko by Source Wikipedia
August 10th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 26 pages | ISBN: 9781232992578 | 7.77 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Antika, Dejiny Eur pskej nie, Dejiny rska, Sv t r mska r a, Zaniknut t ty Eur py, ?ierna smr?, ?esko-Slovensko, Vojna o panielske dedi?stvo, Wormsk edikt, Magdal nske pr ovne, t t Slovincov, Chorv tov a Srbov,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Antika, Dejiny Eur pskej nie, Dejiny rska, Sv t r mska r a, Zaniknut t ty Eur py, ?ierna smr?, ?esko-Slovensko, Vojna o panielske dedi?stvo, Wormsk edikt, Magdal nske pr ovne, t t Slovincov, Chorv tov a Srbov, Savojsko, rska republik nska arm da, Synoda s m?tvolou, Severn rsko, Roz renie Eur pskej nie v roku 2004, Zlat bula Karola IV., Roz renie Eur pskych spolo?enstiev v roku 1973, Janovsk republika, Appeasement, Revol cia v rokoch 1848 - 1849, Sv t liga, Trojspolok, Novopytagoreizmus, At nske vojvodstvo, Zoznam konfliktov v Eur pe, Magh Ithe, Luty sk knie atstvo, Spor o filioque, Seathr n C itinn, Temn storo?ie, Cambraisk liga, N rodn obrodenie, Helenistick v tvarn umenie, John Kelly z Killanne, Novokynizmus, Eur pska civiliz cia.

V atok: ?ierna smr? bola obrovsk pand mia, pravdepodobne p cneho moru (p vodcom je bakt ria Yersinia pestis), ktor zasiahla Eur pu a ziu v polovici 14. storo?ia. V ir om zmysle mor v bec. Existuj v ak i odli n n zory na p vodcu pand mie (pozri kapitolu Pr iny pand mie). V eobecne sa m za to, e n zov ierna smr?

m p vod v jednom v raznom pr znaku ochorenia, ktor sa odborne naz va akr lna nekr za (odumretie kon?ekov prstov a u n ch lal ikov pre poruchu cievneho z sobenia a podko n krv canie, ktor m ierne sfarbenie). V skuto?nosti sa n zov sk r vz?ahuje na ?al ie v znamy slova ierna ako prejavu sm tku, tr chlenia a ne astia.

V Eur pe sa objavila v rokoch 1347-51 a zahubila asi polovicu popul cie (25 a 34 mili nov ?ud- odhady sa pohybuj medzi jednou a dvomi tretinami celkov ho po?tu obyvate?ov kontinentu). V pribli ne rovnakom ?ase sa n kaza objavila aj vo ve?kej ?asti zie a Bl zkeho v chodu.

Celkovo t to pand mia zahubila asi 75 mili nov ?ud . Rovnak ochorenie sa v r znom rozsahu a stupni mrtnosti do Eur py vracalo opakovane a do 18. storo?ia. K najv znamnej m epiz dam patrila epid mia v Taliansku (1629-1631), Lond ne (1665-1666), Viedni (...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Dejiny Eur Py: Antika, Dejiny Eur Pskej Nie, Dejiny Rska, Sv T R Mska R A, Zaniknut T Ty Eur Py, Ierna Smr , Esko-Slovensko":


toosmart.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us