บ้านริมทะเลสาบ เข็มพลอย

ISBN:

Published: May 2005

Paperback

319 pages


Description

บ้านริมทะเลสาบ  by  เข็มพลอย

บ้านริมทะเลสาบ by เข็มพลอย
May 2005 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 319 pages | ISBN: | 3.36 Mb

“ผมวา ความรักมันกเหมือนกับบานนะครับ...บานหลังใหญแบบคฤหาสนตกแตงสวยงามกไมไดเปนทีถูกใจของทุกคน บางทีเราเขาไปแลวรูสึกไมกลมกลืนไปกลับบานหลังนันกมี แตบานบางหลังพอเขาไปแลวรูเลยวาใชเพราะลงตัวกับใจเราไปหมด”More“ผมว่า ความรักมันก็เหมือนกับบ้านนะครับ...บ้านหลังใหญ่แบบคฤหาสน์ตกแต่งสวยงามก็ไม่ได้เป็นที่ถูกใจของทุกคน บางทีเราเข้าไปแล้วรู้สึกไม่กลมกลืนไปกลับบ้านหลังนั้นก็มี แต่บ้านบางหลังพอเข้าไปแล้วรู้เลยว่าใช่เพราะลงตัวกับใจเราไปหมด”Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บ้านริมทะเลสาบ":


toosmart.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us